sale

Thế giới sự kiện!

Có 1 Thế giới Sự kiện! 1 Thế giới mà mỗi người, mỗi nhóm, mỗi tổ chức, mỗi công ty lập ra để ăn mừng, chia sẻ, dạy học, kêu gọi, giới thiệu, thanh minh, chứng tỏ, dụ dỗ… đủ mọi lý do, và cũng đủ mọi thành phần! Vì…