Tào Tháo và 9 bài học Quản trị Kinh điển

Tiếp tục chuyện về Tào Tháo_nhân vật làm hao tổn giấy mực Lịch sử này!  Lần trước là các câu nói hay, lần này là Tào Tháo và 9 bài học Quản trị Kinh điển     1.Kẻ làm việc lớn, trước tiên là phải dám làm chứ không phải ngồi khóc lóc Đổng Trác … Đọc tiếp Tào Tháo và 9 bài học Quản trị Kinh điển